SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Usporiadateľ súťaže:

Ing. Marcela Bebjaková – PROGMA, Legionárska 29, 911 01 Trenčín, IČO: 31036279, DIČ: 1020504892, IČ DPH: SK1020504892, Živn. register č.302-4461, okresný úrad v Trenčíne ( ďalej len „organizátor súťaže“).

Názov súťaže:
Lajkni, zdieľaj, vyhraj !

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK ( ďalej len „miesto konania súťaže“).

Trvanie súťaže:
Súťaž prebieha od 25.11. 2015 do 2.12.2015 15:00

 Podmienky účasti v súťaži :
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov:
Usporiadateľ vloží na profile https://www.facebook.com/progma.sk výzvu, aby používatelia verejne zdieľali obrázok a stali sa fanušíkmi uvedeného profilu.

Víťaz bude určený nasledujúcim spôsobom: 2.12. 2015 15:00 bude náhodne vybraný jeden používateľ ktorý verejne zdieľal obrázok s výzvou, napísal do komentáru správnu odpoveď na súťažnú otázku  a stal sa fanušíkom profilu https://www.facebook.com/progma.sk.

Stavebnica Lego StarWars

Splnením podmienok súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Komunikácia projektu a výsledkov
Súťaž končí 2.12.2015 o 15:000. Výherca súťaže bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Výhra bude výhercovi odovzdaná do 3 dní osobne, na ľubovoľnej pobočke organizátora podľa vzájomnej dohody.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:
Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na stránke www.progma.sk/pravidla

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a žrebovanie bude opakované.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

V Trenčíne dňa 13. 10. 2015

 

eael_transient_elements:
a:0:{}

Trenčín

Legionárska 29
911 01 Trenčín
tel.: 032 6583488, 032 6402186
e-mail: tn@progma.sk

Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 7714007
e-mail: nm@progma.sk

Informácie

Pondelok – Piatok
8:30 – 17:00
Sobota – Nedeľa
Zatvorené
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Odber noviniek